עולם המיסוי

עולם המיסוי הינו סבוך ומסובך ונחשב בעיני רבים מהמורכבים ביותר במערכת המשפט בישראל ובעולם. לצורך כיסוי עלויות ניהול המשק והקצאת שירותים לאזרחים (כגון ביטחון, תשתיות, פנים, מימון עצמי של הרכב הממשלה וכו') משתמשת המדינה במקור ההכנסה העיקרי שלה והלא הוא הטלת מס על אזרחים ותושבי חוץ. שיטת גביית המס מתבצעת באמצעות רשות המסים אשר הוקמה בעקבות החלטת הממשלה במטרה לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים בישראל.

סעיף 2 לפקודת מס הכנסה קובע כי יש לשלם מס על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל (השיטה הפרסונלית), ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל (השיטה הטריטוריאלית) מהמקורות המנויים בפקודה וביניהם: עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים ועוד. דרישה לתשלום מס יכולה להתקבל גם מרשויות הממשלה (כגון: מס הכנסה, מס שבח) וגם מרשויות מקומיות שהואצלה סמכותן לגבות מס (כגון: ארנונה, היטל ההשבחה).

קיימים סוגים שונים של מסים, כמופרט להלן, ובאפשרות המחוקק לקבוע על מי להטיל מס ובאיזה שיעור. אז בואו נכיר קצת את סוגי המס:

מסים ישירים מוטלים ישירות על הכנסתם החייבת של יחידים וחברות, הן מפעילות כלכלית שוטפת, והן מעסקאות הון חד פעמיות. המיסוי ייחשב למס ישיר אם הנישום הוא גם משלם המס.

מס ההכנסה בישראל הינו מס פרוגרסיבי, אם תרוויח יותר – תשלם יותר. אם תרוויח פחות – תשלם פחות. המטרה היא לבטא הוגנות וצדק בחלוקת נטל המס המוטל על האזרחים. מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה, וכך  נקבע מס ההכנסה בהתאם לגודל ההכנסה השנתית. המס נגבה החל משכר המינימום, אולם לרוב לא משולם מס ברמות אלו בשל נקודות זיכוי מס. מס שולי הוא המונח לתיאור מדרגת מס הכנסה הגבוהה ביותר של הנישום, בהתאם לגובה הכנסתו. המיסוי עבור עצמאיים ופרטיים בדרך כלל דומה במהותו ובבסיסו ואילו מס חברות מוטל בשיעור קבוע, נכון למועד פרסום מאמר זה, של 23% על רווחיהן של חברות.

מס רווח הון מוטל על רווחים מעסקאות הון של יחידים (ככלל, בשיעור של 25%) ושל חברות (בשיעור מס חברות).

מס שבח מוטל על רווח הון (שבח) הנוצר לתאגיד או לאדם ממכירת זכות במקרקעין בישראל או ממכירת מניות באיגוד מקרקעין. עסקאות מקרקעין בחו"ל ימוסו עפ"י מס רווח הון.

מס רכישה, שהינו בשיעור משווי העסקה, מוטל על הרוכש.

מיסוי בינלאומי העיסוק במיסוי בינלאומי מתרכז בניתוח הקונפליקט הנוצר בין שני משטרי מס ואף יותר, ובהתמודדות עם ההשלכות של כפל המס באמצעות אמנות מס בינלאומיות.

בעידן שבו סכומי כסף רבים עוברים בין מדינות העולם בעקבות עסקאות חוצות יבשות, נדרש להגדיר כללים מיסויים בכדי להתמודד עם זרימת כספים לתוך מדינת ישראל ומחוצה לה וכדי למנוע מיסוי יתר המוטל עפ"י דיני המס של יותר ממדינה אחת. כאשר פעילות מסחרית מתרחשת בחו"ל, או שרווחיה נגזרים מעסקים המבוצעים במדינות אחרות, יתכן שיהיה צורך לשלם מסים במקומות אלו. בעוד שנראה כי תחולה של כמה משטרי מס במקביל עשויה להכביד על הנישום, עשויה היא בעצם להיות מנוצלת לטובתו במסגרת תכנון מס מוקדם.

דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות למרות שבהגדרתן אינן מסים אלא דמי ביטוח, ראיתי לנכון להכניסן, במיוחד לנוכח העובדה שישנם עסקים קטנים המוגדרים כעסק עצמאי בביטוח לאומי אשר תשלומי דמי הביטוח מהווים עבורם את ההוצאה הגדולה ביותר הקיימת בעסק. בשיעור המופחת יש לשלם כמעט 6% דמי ביטוח לעצמאי אשר מחושבים מחלק ההכנסה שעד 6,333 ₪ (60% מהשכר הממוצע במשק) ושיעור מלא של קוב ל-18% על חלק מההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית שחייבת בדמי ביטוח (44,020 ₪ נכון למועד זה).

 

מסים עקיפים מוטלים על הצריכה או על ההוצאה. המס ייחשב לעקיף אם אין הכרח שתהיה התאמה בין הנישום למשלם, כלומר כשהנישום יכול "לגלגל" את תשלום המס לגורם אחר. למשל, כאשר צרכן מסוים משלם מע"מ על מוצר שהוא רכש, יש לזכור שחבות המע"מ מוטלת על המוכר דווקא והוא זה אשר מגלגל לפתחו של הצרכן את המס. סוגי המסים העקיפים העיקריים:

מס ערך מוסף (מע"מ) – מוטל על עסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחיד ממחיר העסקה או הטובין. נכון למועד פרסום מאמר זה, שיעור המע"מ הוא 17%.

מכס– מוטל על יבוא טובין בלבד, וזאת בשיעורים, כמפורט בתעריף המכס ומס קניה.

מס קניה– מוטל הן על טובין ביבוא, והן על טובין מייצור מקומי. חל בעיקר על יבוא כלי רכב, סיגריות, דלק, אלכוהול ומוצרי יוקרה.

בלו על דלק– מוטל כמס קצוב על סוגי הדלק, כגון: בנזין, סולר, נפט, גז, פחם ומזוט.

סכום המס מתעדכן ברשומות אחת לשלושה חודשים, לפי מדד המחירים לצרכן.

 

תכנון מס מטרתו להפחית את חבות המס באופן חוקי.

נקודת המוצא הינה שזכותו של נישום לתכנון מס. אולם קיימת הבדלה מהותית בין "התחמקות ממס" שאסורה על פי החוק לבין "תכנון מס לגיטימי". על מנת שתכנון מס יהיה לגיטימי נדרשת מהות כלכלית אמתית לפעולה המבוצעת. תכנון מס מקצועי הינו חוקי ולגיטימי הממצה את הזכויות המוקנות בחוק, על מנת להקטין את חבות המס. לעומת זאת, עסקה שכל מטרתה היא הפחתת מס ומנוגדת לכל היגיון כלכלי הנה עסקה מלכותית ומהווה התחמקות ממס.

התכנון ניתן במסגרת ייעוץ המס ועליו להביא בחשבון את כלל הפעילויות העסקיות המנוהלות ע"י אותו נישום, ועדיף שיינתן עוד מתהליך פתיחת העסק.

בחודש דצמבר 2006, פורסמו תקנות ובהן רשימה של תכנוני מס החייבים בדיווח בתחומי מס ההכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ. אולם לא כל פעולה הכלולה ברשימה משמעותה שרואים בה תכנון שאינו לגיטימי, אלא רק שהיא חייבת כאמור בדיווח. אם הנישום לא דיווח על פעולה החייבת בדיווח, יוטלו על הנישום קנסות גירעון מיוחדים בשיעור של 30% מגובה המס שנחסך, בנוסף לתשלום המס שבו יחויב הנישום.

* * *

לסיכום, עולם המיסוי בישראל הינו רחב במיוחד ומכיל אלפי סעיפים ותקנות המתעדכנות לפעמים באופן תדיר במיוחד. ראינו שבעוד שמסים מסוימים מוטלים ישירות על הרווח, מסים אחרים יכולים להגיע באופן עקיף ולפעמים אפילו ניתן להקטינן במסגרת החוק, כמו למשל שישנן פעילויות מסוימות בישראל הפטורות ממע"מ. ניתן להקטין או לצמצם את נטל המס (היקף כספי של מיסים שגובה המדינה) המוטל מכוח פקודת מס הכנסה באמצעות תכנון מס מקצועי אשר בוחן את דרכי הפעולה השונות המתאפשרות על פי חוק, ואשר יובילו לתוצאות מס טובות יותר עבור העסק וימנע טעויות מול רשויות המס העלולות להוביל לקנסות ולסנקציות.

מאת

בן הרשקוביץ, רו"ח MBT

א.א. הרשקוביץ ושות' רואי חשבון         

                        מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ מקצועי 

Share:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

פוסטים ומאמרים קשורים

להתחיל עסק | פרק חמישי – תמחור

תכנית תמחור נכונה המתוכננת בקפידה לא רק תבטיח את רווחיות העסק, דבר אשר הינו חיוני להישרדות, אלא גם תעזור לכם למצות את ההזדמנויות העסקיות, במקום שעבוד של שנים בלי באמת להגיע לאף מקום. המחירים שתקבעו יכולים להביא איתם תגמולים גבוהים ביותר, אך הם גם יכולים להביא למפלתכם. תמחור למטרת רווח בכדי לפתח תכנית תמחור לעסק

להתחיל עסק | פרק רביעי – קידום מכירות ויצירת ערך

מציאת כמות מספקת של לקוחות שאיתם אפשר לעבוד היא כמובן חלק חיוני מתהליך פתיחת העסק בצורה הנכונה. חשוב מאוד גם לספק את השירות הטוב ביותר שאתם יכולים על מנת להבטיח חזרה של לקוחות. חיפוש אחר לקוחות חדשים בכל פעם שנגמרת העבודה יקשה עליכם לבנות את העסק ולנהל אותו בצורה יעילה. ישנם מגוון רחב של אפשרויות

להתחיל עסק | פרק שלישי – ללמוד את השוק

אם תדעו מה גורם למישהו לרצות להשתמש דווקא בשירות או במוצר שלכם, יהיה לכם קל יותר להשתמש בכך כדי לבנות בסיס לקוחות חזק ולעמוד בפני הכוחות המשתנים של השוק. זה יאפשר לכם לנצל הזדמנויות ולהיות בעמדה חזקה, כך שבמקרה בו תצטרכו לשנות את השירות שאתם מציעים, את הטובין שאתה מספקים, את המחירים שאתם גובים, או

להתחיל עסק | פרק שני – תכנון מראש

הכנה ותחזוקה שוטפת של תכנית המפרטת כיצד העסק שלכם יפעל הם צעדים כדאיים ביותר לטובת הצלחת העסק. לא משנה באיזה שלב אתם נמצאים, אם התוכנית העסקית שלכם עדיין שוכנת אצלכם בראש, או שכבר התחלתם להעביר אותה לכתב. אפילו לא מדובר רק בתשובה לשאלת מיליון הדולר של "האם העסק שלכם הולך להיות ריווחי או לא", אלא

להתחיל עסק | פרק ראשון – מבוא

אם חשבתם לפתוח עסק, ולא משנה איזה סיבות הביאו אתכם לכך, כדאי לכם קודם כל להעריך את היתרונות והחסרונות של הרעיון שלכם. בשביל לעזור לכם להבין יצרנו עבורכם סדרת מאמרים מקיפה בת 13 פרקים במטרה להציע כלים פרקטיים תוך כיסוי רוב הנושאים המשמעותיים לעסקים חדשים ולכאלה שהוקמו לאחרונה, וכך לספק מידע על מנת שהעסק שלכם

גלילה למעלה Call Now Buttonצלצלו אלינו דילוג לתוכן